Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Nada Om​, gevestigd te Geffen. Nada Om is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, evenals over de wijze van bescherming en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met u te leggen over en diensten te verlenen in relatie tot onze kerntaak op het gebied van healing, meditatie en klank, evenals andere zaken die verband houden met de diensten van Nada Om. Verder kan de informatie gebruikt worden om onze website te beheren en te verbeteren (inclusief het analyseren van data gerelateerd aan het gebruik van onze website), evenals voor andere doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1   Nada Om verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • onze website bezoekt;
 • een verzoek doet voor nadere informatie over de diensten die Nada Om levert;
 • via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;
 • een aanbeveling schrijft op onze website;
 • op een foto of video voorkomt en wij deze beelden plaatsen op onze website.

1.2   Nada Om verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 • naam, adres, email-adres, telefoonnummer;
 • uw bankrekeningnummer;
 • de door u aan ons verzonden berichten;
 • andere gegevens van belang voor de training, coaching of maatwerk-product.

1.3    We gebruiken de personeelsgegevens op de volgende wijze:

(a)      om met u contact op te nemen met voor u relevante informatie;

(b)      om een aanbod op maat voor u samen te stellen;

(c)      om verzoeken tot betaling uit te voeren;

(d)      om de financiële administratie te verzorgen.

1.5    Alle door u verstrekte informatie, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, wordt vertrouwelijk door Nada Om behandeld.

1.6    U kunt uw persoonlijke informatie die wij van u bewaren, via email laten wijzigen of laten verwijderen.

1.7    We hanteren de volgende regels voor commerciële e-mails en berichten:

(a)     We gebruiken geen valse of misleidende aanduidingen of e-mailadressen;

(b)     We monitoren derde-partijen op de naleving van de regels rond het gebruik van marketing instrumenten;

(c)      We honoreren op de kortst mogelijke termijn verzoeken om uitschrijving (bijvoorbeeld voor wat betreft eventuele nieuwsbrieven) en hebben hiertoe een link op de betreffende e-mails staan.

1.8    Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u ons mailen via info@nadaom.nl en dan zullen we u onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie.

1.9    Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

 

 1. INFORMATIE EN BEZWAAR  MAKEN
 • U kunt contact opnemen met mevrouw Caroline Veerman en dhr. Harm Reijs, eigenaren van Nada Om, via info@nadaom.nl voor:
  • meer informatie over de wijze waarop Nada Om persoonsgegevens verwerkt;
  • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  • inzage in de persoonsgegevens die Nada Om met betrekking tot u verwerkt;
  • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Nada Om.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS EN GEBRUIK VAN COOKIES 
 • Nada Om zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
 • Nada Om zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. De data zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die specifiek rechten hebben gekregen om de systemen te raadplegen en de persoonsgegevens te gebruiken.

 

 1. DATA-LEK
 • Als er sprake is van een data-lek met kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt binnen 7 werkdagen van een vermoeden van een data-lek op de hoogte gesteld via email.
 • Een data-lek is het onrechtmatig (dus zonder toestemming van de desbetreffende bedrijven of overheidsinstanties) toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van persoonsgegevens.

 

 1. DERDEN
 • Met uitzondering van het gestelde in deze privacyverklaring en de overige leden van dit artikel zal Nada Om de persoonsgegevens die we van u verzamelen niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Nada Om daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • De in dit artikel bedoelde derden gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
 • Wij bieden  geen producten of diensten van derden aan op onze website.

 

 1. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN VERSIEBEHEER 
 • Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.
 • Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.